Kategorie

Informacje

Wybierz walutę:
Strona głównaPolityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu outlet.aleotti.pl

1. Informacje ogólne:

Niniejszy dokument zawiera oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych w sklepie outlet.aleotti.pl. Niniejszy dokument stanowi świadectwo dbałości o ochronę prywatności Klientów w sklepie outlet.aleotti.pl prowadzonym przez ALEOTTI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dalej: Sklep)

Definicje:


Ustawa – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wraz z uzupełniającymi aktami prawnymi.

Firma współpracująca – Firma współpracująca z ALEOTTI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., zapewniająca szczególne usługi niezbędne do realizacji transakcji zawieranych z klientami, takie jak:

obsługa kredytowa
obsługa systemu płatności online
porównywarka cen produktów Ceneo (Ceneo Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań)
obsługa kurierska (Patron Service Sp. z o.o., ul Postępu 17, 02-676 Warszawa; InPost Sp. z o.o., ul. Malborska 130, 30-624 Kraków)

2. Zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych przez firmę ALEOTTI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., obowiązujące w sklepie

2.1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością ALEOTTI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w zakresie Sklepu, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Sklepu (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

2.2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w formularzu rejestracyjnym jest konieczne w celach określonych w pkt.2.1.

2.3. Klienci mogą przeglądać Sklep oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

2.4. Dane osobowe umieszczane w bazie Sklepu przez Klienta Zarejestrowanego oraz Klienta Nowego są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Administratora Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

2.5. Zbiór danych osobowych wszystkich Klientów Sklepu, a także zbiór danych odbiorców newslettera przetwarzany przez ALEOTTI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem XXXXXXX. Administratorem danych jest ALEOTTI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

2.6. Dane osobowe gromadzone przez ALEOTTI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wykorzystywane są do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży a także, jeśli Klient ten wyrazi stosowną zgodę – w celach marketingu własnego (newsletter, akcje promocyjne, gromadzenie opinii przez Firmę Współpracującą) dotyczącego oferowanych produktów i świadczonych usług przez ALEOTTI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. zgodnie z Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

2.7. W ramach obsługi Klienta jego dane osobowe mogą być przekazywane do Firmy Współpracującej właściwej dla danego etapu realizacji zamówienia.

2.8. Podanie danych osobowych odbywa się w trakcie rejestracji konta Klienta w Sklepie, lub w przypadku Klientów Nowych – w trakcie wypełniania formularza dostawy.

2.9. W trakcie rejestracji Klient będący osobą fizyczną podaje następujące dane osobowe: adres e-mail, imię, nazwisko, dane kontaktowe: ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj, telefon.

2.10. Dokonujący rejestracji Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, albo reprezentujący osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lecz wyposażoną w zdolność prawną proszony jest ponadto o podanie następujących danych: nazwa firmy, NIP.

2.11. W trakcie finalizacji zamówienia Klient Zarejestrowany może podać adres dostawy inny niż adres podany w chwili rejestracji. Adres ten od tego momentu staje się również daną osobową podlegającą ochronie z mocy Ustawy.

2.12. Dane osobowe Klientów Zarejestrowanych są przechowywane w bazie danych Sklepu przez cały okres aktywności konta – to jest przez czas kiedy Klient Zarejestrowany może z niego korzystać, niezależnie od tego, czy składa w tym czasie zamówienia.

2.13. Dane osobowe Klientów Nowych są przechowywane jedynie przez okres niezbędny do wykonania i ostatecznego zakończenia transakcji, przez co rozumiany jest także okres gwarancji na zakupiony produkt. Po tym okresie dane Klienta Nowego są anonimizowane.

2.14. Dane Klientów Zarejestrowanych oraz Klientów Nowych nie są udostępniane ani powierzane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących ALEOTTI do przekazania ich uprawnionym podmiotom, jak również w sytuacji, gdy udostępnienie lub powierzenie takie jest niezbędne do realizacji zamówień i obsługi transakcji.

2.15. ALEOTTI oferuje w Sklepie możliwość zapisania się na listę subskrypcyjną newslettera firmowego. ALEOTTI oferuje tę możliwość zarówno Klientom Zarejestrowanym, jak i osobom niezarejestrowanym w Sklepie.

2.16. Zarejestrowanie na liście subskrypcyjnej newslettera następuje po kliknięciu zapisz oraz potwierdzeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jednocześnie na podany w formularzu adres mailowy wysłany zostaje mail weryfikacyjny.

2.17. Dane osób subskrybujących newsletter również nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem  sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących ALEOTTI do przekazania ich uprawnionym podmiotom.

2.18. Adresy IP Klientów Zarejestrowanych wykorzystywane są jedynie w celu diagnozowania problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu Sklepem. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Klientów Zarejestrowanych.

2.19. Na podstawie uzyskanych danych osobowych mogą być sporządzane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności Sklepu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację pojedynczych Klientów Zarejestrowanych.

2.20. ALEOTTI stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Informacja o Cookies zamieszczona pod następującym adresem http://outlet.aleotti.pl/informacje-o-cookies-inf-17.html.

3. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

3.1. Klientami Sklepu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, jednakże Sklep nie zbiera i nie weryfikuje informacji na temat wieku klientów.

3.2. Administrator Sklepu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną rejestrację w Sklepie osób niepełnoletnich, ani za podejmowane przez nich działania. Odpowiedzialność prawna za takie działania spoczywa wyłącznie na ich opiekunach prawnych.

4. Zabezpieczenia

4.1. Sklep wyposażony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą ALEOTTI przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. ALEOTTI posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożyła stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych.

4.2. ALEOTTI zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa danych osobowych.

4.3. ALEOTTI oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów stosowania odpowiednio wysokich standardów ochrony prywatności oraz domaga się zapewnienia sobie prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.

4.4. Zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 nr 100 poz. 1024) (Załącznik C. Środki bezpieczeństwa na poziomie wysokim Rozdział XIII) w Sklepie jest zastosowana ochrona kryptograficzna transmisji do i ze Sklepu.

4.5. Sklep posiada zawsze aktualny Certyfikat SSL. Certyfikat ten został wydany przez Unizeto Technologies S.A., która jest największym publicznym centrum certyfikacji w Polsce.

4.6. Klient winien jednak mieć świadomość, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez ALEOTTI należytej staranności – w szczególności korzystania z protokołu SSL. Klient Sklepu winien zatem również zadbać o bezpieczeństwo swojego komputera.

5. Rezygnacja/poprawa danych

5.1. ALEOTTI zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z Ustawy, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy ALEOTTI zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez ALEOTTI danych osobowych innemu niż ALEOTTI administratorowi danych.

5.2. ALEOTTI zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. ALEOTTI zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa pkt XII regulaminu a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. ALEOTTI może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec ALEOTTI lub też gdy ALEOTTI uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie naruszył regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

5.3.
Usunięcia danych Klienta Nowego można dokonać drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny ALEOTTI (ul. Dzika 4A, 00-194 Warszawa), list polecony zawierający takie żądanie.

5.4. Usunięcie danych Klienta Zarejestrowanego jest równoznaczne z usunięciem konta takiego Klienta ze Sklepu.

5.5.
Jeśli w momencie otrzymania żądania o usunięcie konta, lub usunięcie danych osobowych realizowana jest usługa, to usunięcie konta/usunięcie danych zostanie dokonane dopiero po zakończeniu realizacji tej usługi.

5.6.
Klient Zarejestrowany lub inna osoba, która zapisała się na newsletter ma prawo w każdej chwili z niego zrezygnować. Można tego dokonać samodzielnie – poprzez skorzystanie z linka znajdującego się w mailu zawierającym newsletter, lub poprosić o to ALEOTTI – poprzez wysłanie maila na outlet@aleotti.pl. W celu uniknięcia nadużyć żądanie takie musi być wysłane z adresu e-mail, który został podany w trakcie zapisywania się do usługi newslettera.

6. Zmiany Polityki Prywatności

6.1. ALEOTTI zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do wcześniejszego poinformowania drogą mailową o tym fakcie wszystkich Klientów Zarejestrowanych, tak by mieli oni czas zapoznać się z nowym dokumentem przed jego opublikowaniem na stronie i wejściem w życie.

6.2. Klient Zarejestrowany ma prawo nie zaakceptować zmian i usunąć konto ze Sklepu. Pozostawienie Konta  równoznaczne jest z akceptacją zmienionej Polityki.

7. Reklamy i linki stron trzecich

7.1. Reklamy zamieszczane na stronach Sklepu pochodzą od partnerów Administratora Sklepu.

7.2. Właścicielom reklam może być jedynie przekazywana informacja o ilości wyświetleń reklamy. Pozostałe informacje, a w szczególności adresy IP nie są udostępniane. W celu uzyskania szczegółów na temat reklam oraz elementów Cookies należy zapoznać się z odpowiednimi zapisami na stronach reklamodawców.

7.3. Sklep zawiera odnośniki do innych stron. Administrator Sklepu nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów stron do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w Sklepie. W razie wątpliwości Użytkownicy winni zapoznać się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności zamieszczonych na tych stronach.

8. Kontakt


8.1. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej deklaracji ochrony prywatności lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w Sklepie, uprasza się o kontakt pod adresem: outlet@aleotti.pl.

...jest pusty

SCHLOSSER Zestaw łazienkowy kątowy satyna do stali 601700155 WARSZAWA
Szybki podgląd
691,26 zł 449,99 zł
SCHLOSSER Zestaw łazienkowy osiowo-prawy (chrom) GZ 1x złączka 15x1 Cu 601700105 WARSZAWA
Szybki podgląd
591,63 zł 384,99 zł
SCHLOSSER BRILLANT Głowica termostatyczna (chrom) Danfos 013G7360, TUBUS, BUDERUS 600500007 WARSZAWA
Szybki podgląd
145,14 zł 94,99 zł
SCHLOSSER Zestaw termostatyczny kątowy (biały) GZ1/2xxGW1/2, głowica biała  602200056 WARSZAWA
Szybki podgląd
205,41 zł 133,99 zł
SCHLOSSER Pokrętło regulacyjne (białe) 603000010 WARSZAWA
Szybki podgląd
34,32 zł 22,99 zł
SCHLOSSER Nypel redukcyjny 1/2x3/4 (chrom) 603000004 WARSZAWA
Szybki podgląd
1,00 zł 5,99 zł
SCHLOSSER BRILLANT Dz Głowica termostatyczna (biała/chrom) do zaw. RA-N, TUBUS 600500001 WARSZAWA
Szybki podgląd
69,13 zł 44,99 zł
SCHLOSSER Złączka do rury PEX (chrom) GW 3/4 - 16x2 602600006 WARSZAWA
Szybki podgląd
24,72 zł 15,99 zł
SCHLOSSER Zestaw łazienkowy osiowo-prawy (biały) GZ 1x złączka 15x1 Cu 601700102 WARSZAWA
Szybki podgląd
493,23 zł 319,99 zł
Przejdź do panelu Kreator
ZAAKCEPTUJ
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
ZAAKCEPTUJ